Daune

I Dacă s-a produs un cutremur:

1. Puneți-vă în siguranță propria persoana și membrii familiei, respectând intrucțiunile primite de la autorități;

2. Contactați pe cât de repede posibil compania de asigurare prin care a fost eliberată polița PAD, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat, pentru avizarea daunei.
În cazul în care beneficiați de ajutor social, contactați direct PAID pentru avizarea daunei.

II Dacă a avut loc o inundație din cauze naturale sau o alunecare de teren:

3. Anunțați imediat autoritățile competente! Primul pas după producerea unui dezastru natural (cutremur, inundație sau alunecare de teren) este să contactați autoritățile apropiate de locul producerii acestuia. Acestea vor constata, vor declara starea de dezastru și vor delimita zonele de calamitate pentru ca orice daună cuprinsă în riscurile asigurate să poată fi identificată corect. Autoritățile cărora trebuie să vă adresați sunt:
•    Unitățile județene I.S.U.
•    Primăria localității unde se află locuința asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situații de Urgență  - S.V.S.U./ Comitetul Local de Situații de Urgenta  - C.L.S.U.
4. Următorul pas este să solicitați autorităților mai sus menționate întocmirea procesului verbal care atestă producerea evenimentului asigurat.
5. Luați măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare.
6. Contactați pe cât de repede posibil compania de asigurare prin care a fost eliberată polița PAD, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat, pentru avizarea daunei.
În cazul în care beneficiați de ajutor social, contactați direct PAID pentru avizarea daunei.

Avizarea daunei este documentul scris prin care o persoana înștiințează asigurătorul despre producerea de avarii la locuința asigurată, document care trebuie să conțină obligatoriu date care să permită atât identificarea asiguratului și a unei PAD valabile, cât și a evenimentului produs (data/perioada de producere, tipul de eveniment, consecințele producerii acestuia)

În vederea completării avizării de daună asiguratul (proprietarul locuinței) trebuie să aibă la îndemână polița PAD valabilă la data producerii evenimentului și cartea de identitate a asiguratului sau a împuternicitului. Avizarea se poate realiza în scris sau prin telefon, situatie in care formularul de avizare este completat de operatorul de call-center. În oricare din variante este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din documentul de avizare.

În urma înștiințării scrise, asigurătorul va deschide un dosar de daună. În termen de maximum 5 zile, un reprezentant al asigurătorului va veni la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele reclamate. Împreună cu acesta, se va completa un Raport de constatare.

Raportul de constatare este documentul în care se consemnează daunele apărute la locuința asigurată în urma producerii unui dezastru natural. Acesta va fi completat și semnat atât de către inspectorul constatator, cât și de către asigurat, la fața loculului. Raportul de constatare, semnat de ambele părți, se transmite asiguratului prin canalul de comunicare stabilit cu ocazia constatării.

 

1.    Documente emise de autoritățile competente din care să rezulte cauzele și împrejurările producerii sau apariției dezastrului natural – Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) / Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) din cadrul Primăriei, Prefectură sau alte organe abilitate prin lege, (Administrația Națională de Meteorologie; În caz de cutremur, dovada producerii evenimentului o reprezinta rapoartele primite de PAID de la Institutul National de Cercetare pentru Fizica Pamântului iar PAID are primește cu regularitate aceste rapoarte pentru a nu mai fi necesar efortul asiguratului.
2.    Actul de identitate al asiguratului, în copie.
3.    Actele de proprietate aferente locuinței asigurate, în copie.

Cele mai des intalnite forme ale actelor de proprietate asupra imobilelor sunt:

 •        Contract de vânzare;
 •        Contract de donație;
 •        Certificat de moștenitor obligatoriu în cazul în care proprietarul sau asiguratul a decedat.
 •        Autorizația de construire împreună cu procesul verbal de recepție a lucrărilor  
 •        Proces verbal de adjudecare la licitație a bunului imobil împreună cu procesul verbal de punere în posesie (în cazul imobilelor dobândite în urma unei licitații publice)
 •        Titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie în cazul imobilelor restituite în baza Legii nr.10/2001 (republicată, cu modificările ulterioare) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 •        Hotărâri Judecătorești
 •        În mod alternativ, în situația în care nu există acte de proprietate, se pot prezenta următoarele documente din care să rezulte dreptul la despăgubire:
 •        Certificat de atestare fiscală emis de autoritățile administrative din care să rezulte că imobilul asigurat figurează înscris în evidențele fiscale pe numele asiguratului
 •        Certificat de Rol  Agricol, emis de Primăria localității în care se află locuința asigurată.
 •        Declarație Notarială, pe propria raspundere, dată de persoana care solicită despăgubirea, din care sa reiasă că este proprietară/coproprietară a locuinței și ca se obligă să despagubească persoanele care, eventual, vor dovedi cu acte calitatea de proprietare/coproprietare ale locuinței asigurate;

 

ATENȚIE!
* Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării sau pot oferi asiguratului informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.

* Începerea lucrărilor de reparație a locuinței poate fi efectuată numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății de asigurare.

 

 

 

Încheie Asigurarea PAD