Transparență

Acest raport este realizat cu scopul de aliniere a PAID S.A. la cerințele Regulamentului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF.

Descărcați documentul în format PDF

 

Având în vedere cerințele reglementarilor menționate mai sus, PAID S.A. publică și actualizează periodic informațiile supuse cerințelor de publicare.

 

A. Structura organizatorică

 

Structura de conducere și administrare a societății este realizată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul General Adjunct.

 

Acționarii societății:

 

 •   ABC Asigurări Reasigurări S.A.,
 •   Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. - în faliment,
 •   CARPATICA ASIG S.A. - în faliment,
 •   CERTASIG Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. - în faliment,
 •   Societate de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A. - autorizația de funcționare retrasă de ASF,
 •   ERGO Asigurări S.A.,
 •   EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 •   GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 •   GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.,
 •   GROUPAMA Asigurări S.A.,
 •   GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A.,
 •   UNIQA Asigurări S.A..

 

Cei 5 membri ai Consiliului de Administrație sunt:

 • Dl. Francois Coste - Președinte; 
 • Dl. Gabriel Marcu - Vicepreședinte;
 • Dl. Paul Swoboda - Membru;
 • Dl. Paul Corneliu Cazacu - Membru;
 • Dl. Mesut Yetiskul - Membru.

 

Conducerea Executivă:

 •  Dna. Nicoleta Radu - Director General;
 •  Dna. Natalia Man - Director General Adjunct;

 

La nivelul PAID S.A. sunt înființate 8 Comitete: Comitetul de Managementul Riscului, Comitetul de Audit, Comitetul de Daune, Comitetul de analiză și soluționare a reclamațiilor, Comitetul de Investiții, Comitetul de Reasigurare, Comitetul de Continuitate a activității (BCP) și Comitetul de Remunerare.

Persoanele care dețin funcții-cheie sunt: Șef Compartiment Mangementul Riscului, Ofițer de Conformitate, Șef Compartiment Audit Intern și Șef Compartiment Actuariat.

 

Organizarea structurală:

 • Secretariat General: Șef Compartiment, Asistent Director
 • Departament Actuariat, Managementul Riscului și Economic: Director Economic
 • Compartiment Actuariat: Șef Compartiment, Actuar
 • Compartiment Managementul Riscului: Șef Compartiment, Actuar
 • Compartiment Economic: Contabil Șef, Economiști, Referent
 • Compartiment Control Intern și Managementul Calității: Șef Compartiment
 • Compartiment Resurse Umane: Șef Compartiment
 • Compartiment Audit Intern: Șef Compartiment
 • Compartiment Reasigurare: Șef Compartiment, Specialiști Asigurări/Reasigurări
 • Departament Juridic și Conformitate: Compartiment Juridic și Compartiment Conformitate: Șef Departament, Ofițer de Conformitate, Consilieri Juridici
 • Compartiment Daune: Șef Compartiment, Inspectori Coordonare Daune/Inspectori Specialitate Daune
 • Departament de Dezvoltare: Director de Vânzări
 • Compartiment Distribuție/Suport tehnic: Șef Compartiment, Inspector Coordonare Asigurări
 • Compartiment Marketing/Comunicare: Șef Compartiment, Referent de Specialitate Marketing
 • Compartiment Metodologie, Analiză și Raportări Subscriere: Șef Compartiment, Analist
 • Compartiment Tehnologia Informației: Șef compartiment, Analist, Administrator de Rețea Calculatoare

 

B. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță

 

Sistemul de guvernanță cuprinde structuri organizatorice menite să sprijine îndeplinirea obiectivelor strategice și activitatea companiei. PAID S.A este organizată adecvat și eficient, iar toate procedurile și controalele operaționale necesare sunt implementate. De asemenea, responsabilitățile sunt clar segregate între diferitele arii operaționale din societate.

 

În cadrul societății funcționează mai multe sisteme care au rolul de a asigura guvernanța corporativă, respectiv:

 • un sistem eficient de comunicare și transmitere a informațiilor către părțile interesate;
 • un sistem eficient de management al riscului;
 • un sistem eficient de control intern;

 

De asemenea, la nivelul companiei au fost adoptate și implementate o serie de politici și proceduri, printre care: politici pentru buna desfășurare a activității, politici de adecvare; politici de remunerare; politici de securitate a informațiilor; politica de externalizare; politica Solvency II;  etc. Acestea sunt supuse periodic  procesului de revizie și aprobare, ţinând seama de natura, amploarea şi complexitatea activităţilor atât la nivel individual, cât și la nivelul întregii societăți.

 

Obiectivele Societății în ceea ce privește sistemul de guvernanță sunt axate, în primul rând pe:

 • adaptarea la cele mai recente schimbări;
 • consolidarea încrederii părților interesate;
 • procese și capacități de guvernanță clar definite și comunicate;
 • optimizarea permanentă a sistemului de management al riscurilor și control intern;
 • alinierea la cerințele legale

 

Detalii suplimentare despre cadrul de guvernanță corporativă sunt disponibile în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Cap. B.

 

C. Concluziile evaluării poziției financiare

Principalii indicatori financiari ai companiei, conform standardelor de raportare contabilă și financiară statutare:

 

 

Evoluția coeficientului de lichiditate:

 

 

Principalii indicatori de stabilitate financiară ai companiei, în regim de raportare Solvabilitate II, calculați conform Standard Formula:

 

Solvabilitate:

              Acoperire SCR                                                  Acoperire MCR         

 

 

Pentru acoperirea riscului de catastrofă, PAID S.A. avea în vigoare la 31.12.2021 unul dintre cele mai mari programe de reasigurare din Europa Centrala și de Est, la care participă 48 de reasiguratori, mai mult de 50% din capacitate provenind de la reasiguratori cu rating “AA” acordat de S&P sau AM Best.

Programul este tip excedent de daună și are o capacitate maximă de 1.000.000.000 EURO pentru riscurile de cutremur, alunecări de teren și inundații, reținerea proprie fiind limitată la 8 milioane EURO pentru riscul de cutremur și 6 milioane EURO pentru riscurile de alunecări de teren și inundații.

 

D. Principalele carcateristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară

 

PAID S.A. întocmește situațiile financiare statutare în conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare.

Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor independent. Pachetul de situații financiare aferent anului fiscal 2021 a fost auditat de Mazars România SRL.

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr 19/30.10.2015 compania întocmește și publică situații financiare anuale în scop informativ sub standardul IFRS începând cu anul 2015.

Raportări Solvabilitate II (SII)

În conformitate cu cerințele de raportare financiară ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și ale Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, PAID S.A. întocmește și raportează:

 

 • Machetele cantitative trimestriale și anuale (QRT)
 • Raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR);
 • Raportul periodic de supraveghere (RSR).

 

Suplimentar, în conformitate cu prevederile Solvabilitate II, a Regulamentului Delegat și a Politicii interne, PAID S.A. întocmește anual sau de fiecare dată când intervin modificări semnificative în profilul sau apetitul la risc un raport de evaluare prospectivă a riscurilor proprii realizată la nivelul grupului (raportul ORSA).

La nivelul PAID S.A. a fost dezvoltată și aplicată „Politica privind realizarea raportărilor” care are ca scop asigurarea realizării și transmiterii in termen a tuturor raportărilor obligatorii, precum și asigurarea corectitudinii și completitudinii acestora.

Comitetul de Audit este forul care avizează raportările statutare și cele de Solvabilitate II, înainte ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor.

 

E. Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al riscurilor

 

Gestionarea Sistemului de Management al Riscului la nivelul Societății se realizează prin planificarea, coordonarea și controlul activității de Management al Riscului. În cadrul acestuia se stabilesc strategii specifice, se elaborează politici și proceduri privind identificarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea/reducerea și raportarea riscurilor în timp util, cu scopul de a le optimiza și de a crea o cultura organizațională de tip „risk awareness’’.

Sistemul de management al riscurilor este supus unui proces continuu de eficientizare, cu scopul de a proteja societatea, prin susținerea obiectivelor acesteia, astfel:

 •     stabilirea unui cadru organizațional adecvat cu scopul optimizării procesului decizional, de planificare și prioritizare;
 •     utilizarea/ alocarea eficientă a capitalului și resurselor în cadrul societății, urmărind protejarea și consolidarea activelor și imaginii societății;
 •     optimizarea procedurilor privind riscurile semnificative;
 •     stabilirea unui sistem de limite ale expunerilor la riscuri și a unei modalități de monitorizare a acestor limite, în concordanță cu profilul de risc asumat;
 •     instituirea unui sistem de raportare a expunerilor la risc, precum și a altor aspecte referitoare la riscuri;
 •     stabilirea unor criterii de recrutare și remunerare a angajaților și asigurarea unui cadru de dezvoltare profesională continuă a angajaților;
 •     creșterea eficienței operaționale.

Strategia specifică de gestionare a riscurilor este parte integrantă a strategiei generale a Societății, având ca principale obiective fundamentale: respectarea cerințelor de capital SCR și MCR și asigurarea unei rate de solvabilitate crescute, realizarea unui program optim de reasigurare și un management eficient orientat pe profit și capitalizare, toate având ca scop unitar menținerea stabilității financiare a PAID S.A., astfel încât toate obligațiile financiare față de Client să fie respectate.

Anual, PAID S.A. elaborează un Plan de risc în care sunt prezentate obiectivele și măsurile pentru fiecare risc semnificativ, acesta fiind supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

Strategia de riscuri PAID se bazează pe următoarele principii:

 • Dezvoltarea unei guvernanțe adecvate în raport cu strategia PAID;
 • Managementul riscului este o parte integrantă a sistemului de management bazat pe standarde si reguli;
 • Strategia de riscuri este o parte integrantă a strategiei de afaceri a PAID S.A. fiind susținută de luarea în considerare în procesele strategiilor de afaceri a respectării apetitului  la risc, a nivelului fondurilor proprii și al cerinței de capital (SCR);
 • Managementului societății va asigura o bază de capital puternică și rate de solvabilitate prudente;
 • Un program de reasigurare adecvat;
 • Politica de investiții bazată pe principiul „siguranță vs profit”, care să prevadă atât limite pe clase de active cât și să evite concentrarea excesivă pe o instituție financiară;
 • Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor de performanță și monitorizarea lor astfel încât să poată fi identificate la timp semnale de alarmă;
 • Procesul de planificare strategică și operațională este susținut de rezultatele ORSA;
 • Utilizarea de tehnici de atenuare a riscurilor operaționale (sistemul de control intern, planuri de continuitate a activității, securitatea informatică și planul de recuperare în caz de dezastru, măsuri de protecție și securitate a persoanelor și activelor);
 • Optimizarea proceselor.

Principalele obiective strategice ale companiei rămân în continuare legate de cei 4 piloni de dezvoltare durabilă a societății, respectiv:

 • Guvernanța: asigurarea unui cadru de funcționare în deplină concordanță cu cerințele legale;
 • Sustenabilitate financiară: reflectată de nivelul de solvabilitate al companiei și de dimensiunea adecvată a structurii și nivelului de protecție prin reasigurare;
 • Sustenabilitate operațională: reflectată de capacitatea de a face față, în orice moment, unui număr de operațiuni mult mai mare decât media obișnuită, în cazul unor evenimente majore;
 • Dezvoltare: creșterea gradului de penetrare și implicit, a portofoliului.

 

Activitatea PAID S.A. este analizată din prisma expunerii la următoarele riscuri: Riscul de subscriere, Riscul de lichiditate, Riscul de credit, Riscul de piață, Riscul operațional, Riscul reputațiuni și Riscul strategic. Riscurile sunt tratate individual, dar și în agregat. PAID S.A. calculează necesarul de capital utilizând Formula Standard. Rezultatele obținute oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt distribuite riscurile pe diferite categorii de risc și determină cerințele de capital și de solvabilitate în conformitate cu Solvabilitate II.

Pe baza rezultatelor financiare din ultimii ani, PAID este în plin proces de acumulare de fonduri proprii și de optimizare a cerinței de capital pentru asigurarea unei rate de solvabilitate cât mai confortabile.

Analizele de risc sunt întocmite la nivelul societății, respectând specificațiile politicilor și procedurilor de risc.

Cele mai importante riscuri sunt:

 • Subscriere: Reprezintă cel mai important risc al societății. Față de perioada similară a anului trecut s-a înregistrat o ușoară creștere atât pentru SCR Prime și rezerve, ca urmare a creșterii volumului primelor nete, cât și pentru SCR NatCat ca urmare a creșterii cursului de schimb.
 • Piața: Reprezintă al doilea risc ca importanță pentru PAID. Față de perioada similară a anului trecut acesta a înregistrat creșteri semnificative ca urmare a creșterii riscului ratei dobânzii (care a crescut în special pe fondul creșterii curbei randamentelor și a volumului titlurilor de stat), a creșterii riscurilor de concentrare și dispersie (ca urmare a creșterii volumului depozitelor la bănci și a valorii titlurilor de stat denominate în EUR) și a creșterii riscului valutar, ca urmare a efectuării ajustării recuperărilor din reasigurare în urma recomandărilor din Raportul de evaluare BSR.
 • Contrapartidă: Reprezintă un risc important pentru societate ca urmare a programului de reasigurare, care are o capacitate semnificativă, furnizată de un număr mare de reasiguratori. Față de 31.12.2020 acesta a înregistrat o creștere, în special ca urmare a ajustării metodologiei de calcul a Risk Mitigation, prin implementarea recomandărilor din Raportul de evaluare BSR.
 • Operațional: Înregistrează o ușoară creștere față de cel din perioada similară a anului precedent ca urmare a creșterii de portofoliu.

 

Mai multe detalii referitoare la sistemul de management al riscurilor sunt prezentate în Raportul privind Solvabilitatea și Situația Financiară (SFCR) Capitolul B (subcapitolul B.3) și Capitolul C.

 

F. Concluziile evaluării eficienței sistemului de administrare/ management a/al riscurilor

 

Apetitul la risc și pragurile de semnificație stabilite în cadrul sistemului de management sunt aprobate de Consiliul de Administrație.      

Funcția de Management al Riscului și după caz, Comitetul de Management al Riscurilor raportează situația de risc către Consiliul de Administrație, printr-un raport de risc.

Periodic, Compartimentul Managementul Riscurilor/ Comitetul de Management al riscurilor prezintă Conducerii Executive/ Consiliului de Administrație indicatorii specifici de management al riscului, raportarea acestora la pragurile de referință, propune spre analiză, dezbatere și aprobare proceduri specifice managementului riscului, rapoarte, Matricea Riscului Operațional etc.

Conducerea companiei consideră că sistemul de management al riscului este adecvat, complet și acoperă corespunzător toate ariile de activitate.