Reclamații și litigii

PAID va actualiza situația reclamațiilor și situația solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor în primele 15 zile ale fiecărei luni conform prevederilor Normei nr. 18/2017.
În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017,  în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție cele mai recente informații

 

Orice reclamație adresată în scris va primi răspuns în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia în registrul unic de petiții al PAID, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. Răspunsurile la reclamațiile petenților trebuie formulate în mod clar, concis și făcând referire/trimitere la normele legale incidente.
În cazul răspunsurilor nefavorabile, petentul va fi informat despre modalitățile de rezolvare pe cale amiabilă a petiției sau despre metodele alternative de soluționare a litigiilor, după caz, respectiv:
•    în cazul persoanelor fizice - entitatea de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor în domeniile în care ASF are competență.
•    în cazul persoanelor juridice - medierea sau arbitrajul.
Toate adresele de răspuns către petenți vor fi semnate în numele PAID de către persoanele desemnate și vor avea număr de ieșire generat de Registrul unic de intrări/ieșiri.
PAID va răspunde în scris și în mod punctual la toate reclamațiile ce îi sunt adresate. În cazul în care un petent adresează mai multe reclamații sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.
Dacă petentul adresează o reclamație prin e-mail, acestuia i se va răspunde la adresa de e-mail de la care a transmis reclamația, fiindu-i anexată adresa de răspuns la reclamație, semnată și ștampilată de către persoanele desemnate, urmând ca versiunea în format fizic să fie transmisă prin poștă sau curier rapid în situația în care PAID se află în posesia adresei poștale a reclamantului.
Actualizarea reclamațiilor pe site-ul PAID România

PAID va actualiza situația reclamațiilor și situația solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor în primele 15 zile ale fiecărei luni conform prevederilor Normei nr. 18/2017.
În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție cele mai recente informații.

Politica PAID România de rezolvare a reclamațiilor este orientată spre soluționarea pe cale amiabilă a acestora, reciproc avantajoasă și durabilă, pentru preîntâmpinarea apariției unor divergențe în viitor.
Urmare a analizării petiției, în funcție de problematica ridicată și pe baza deciziei Comitetului, petentul poate fi invitat la sediul PAID România în vederea discutării problemelor sesizate.
În situația în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, în cadrul întâlnirii directe dintre petent și reprezentanții PAID, vor fi aduse la cunoștința petentului și se vor putea utiliza metodele alternative de soluționare a litigiilor – SAL-FIN, inclusiv procedura medierii reglementată de Legea Nr. 192 / 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, negocieri directe între părțile implicate, tranzacții extrajudiciare în condițiile Art. 2.267 și urm. din Codul civil (Legea Nr. 287 / 2009) și arbitrajul.
Formularea unei petiții conform acestei proceduri / sau a altor norme legale aplicabile nu constituie o restrângere a dreptului petentului de a recurge la procedurile judiciare legale.

În vederea soluționării pe cale amiabilă a disputelor dintre PAID și asigurați, contractanți, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanții acestora, la solicitarea uneia dintre părți, se folosesc metodele alternative de soluționare a litigiilor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice entitatea de soluționare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul; soluționarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluționare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.

În vederea obținerii mai multor informații privind Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN), accesați următorul link: www.salfin.ro

Pentru vizualizarea/descărcarea Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar
Pentru informare cu privire la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor cuprinse în O.G. nr. 38/2015.

 

Modalitățile prin care orice persoană fizică sau juridică (petentul) poate înainta o reclamație către PAID România sunt:

A.   În mod direct prin:
•    Poșta Română sau orice firmă de curierat rapid prin transmiterea petiției la sediul social al PAID România;
•    Personal sau prin reprezentant convenționala (cu procură autentică) prin depunerea reclamației la sediul social al PAID România;
•    E-mail la adresa office@paidromania.ro;
•    Fax la numărul 031.105.42.62.

 

B.    În mod indirect prin intermediul:
•    Autorității de Supraveghere Financiară;
•    Altor instituții abilitate ale Statului;
•    Societăți de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Pentru a putea răspunde unei reclamații, aceasta trebuie să fie adresată în scris și să conțină un minimum de informații cu privire la reclamant, astfel încât aceasta să poată fi identificat și să i se poată oferi un răspuns la o adresă de domiciliu, de e-mail sau la un număr de fax.
Dacă reclamantul adresează o reclamație verbală, acesta va fi sfătuit să o adreseze în scris, dându-i-se toate datele și informațiile necesare în vederea adresării respectivei reclamații in scris. În situația în care totuși reclamația nu va fi adresată în scris, acesteia nu i se va da curs.

Reclamațiile verbale (în sensul noțiunii de „reclamație” definită prin prezenta procedura) nu se iau în considerare.
Petițiile anonime, respectiv cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului sau cele care nu permit identificarea acestuia sub nicio formă nu se vor lua în considerare și se vor clasa.

•    Legea nr. 260/2008 (republicata)privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea nr. 237 / 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
•    Norma nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări;
•    Norma nr. 18/2017 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și brokerilor de asigurare.

 

Încheie Asigurarea PAD